Hejt w Internecie a kodeks karny

Hits: 47

–Na gruncie kodeksu karnego, hejt może być ścigany z następujących artykułów:

  • 212 § 1., dotyczący zniesławienia„Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.
  • 216 § 2., dotyczący zniewagi„Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.
  • Art. 196, dotyczący obrazy uczuć religijnych„Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.
  • 133, dotyczący znieważenia RP:” Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
  • 257, dotyczący znieważenia grupy ludności”Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Jakie działania może podjąć pokrzywdzony?

Przestępstwa znieważenia i zniesławienia ścigane są z oskarżenia prywatnego na gruncie art. 212 § 4 k.k.i art. 216 § 5k.k., co oznacza, że akt oskarżenia musi zostać wniesiony osobiście przez pokrzywdzonego.

Konieczne jest jednak uzyskanie danych osoby hejtującej – inną drogą, można zwrócić się do administratora portalu lub forum, który powinien usunąć bezprawne treści. Jeżeli administrator odmówi usunięcia wpisu, to może ponosić odpowiedzialność za skutki wywołane przez obraźliwe treści – co wynika wprost z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2016 r. (I CSK 598/15), który wskazał, że jeżeli administrator strony nie usuwa komentarzy naruszających prawa użytkowników napisanych przez anonimowych internautów, to może on ponosić wtedy taką samą odpowiedzialność jak sprawca – chyba, że udowodni, że nie wiedział o naruszeniach.

Jeżeli ujawniono nam adres IP, należy udać się do Prokuratury lub Policji w celu uzyskania danych personalnych osób korzystających z tego numeru IP. Po uzyskaniu tych danych, można wnieść prywatny akt oskarżenia.

Hejtujący podlega karze grzywny, ograniczenia wolności, może także podlegać pozbawieniu wolności do roku. Sąd może również orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. Pokrzywdzony może także wnioskować o podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Hejt w Internecie a kodeks cywilny

Hejt może także zostać uznany za naruszenie dóbr osobistych.

Z tego powodu podlegać też będzie regulacjom wskazanym w kodeksie cywilnym. Chodzi głownie o naruszenie dobrego imienia i godności osoby hejtowanej, a także nazwy firmy, czy też jej renomy.

Jest to naruszenie art. 23 k.c., według którego „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

Jeżeli dojdzie do naruszenia, to osoba, której dobra osobiste naruszono ma prawo żądać zaniechania działania (usunięcie wpisu), usunięcia skutków naruszenia, zadośćuczynienia i odszkodowania, jeżeli wpis wyrządził nam szkodę majątkową. Katalog żądań przewidziany został w art. 24 § 1 k.c., zgodnie z którym:

§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

Również i w tym przypadku konieczne jest posiadanie informacji o naruszycielu/pozwanym. Po ich uzyskaniu należy udać się do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która dopuściła się naruszenia dobra osobistego w celu złożenia pozwu.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pol-News24